NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

 

Av Egil Schjolden, leder NHF Sarpsborg; Turid Eriksen, leder NHF Halden/Aremark; Ken Jackson, leder NHF Fredrikstad

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og å delta i samfunnet.

For å sitere et innlegg på Unge Høyres nettsider sist dette forslaget kom opp: “Unge Høyre er skeptisk til en slikt resonnement. Ved å overføre tunge oppgaver som dette til kommunene foreligger det ingen garanti om at det vil følge penger med… …Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi.”

Norge har i dag et godt fungerende system for hjelpemidler, med faglig dyktige hjelpemiddelsentraler som tar seg av de kompliserte tilfellene, og kommunale sentraler som står for enklere saker. Hjelpemidler er finansiert gjennom folketrygden, de er en rettighet og ikke avhengige av om det er penger igjen i budsjettet.

Tas retten til hjelpemidler ut av folketrygden og pålegges kommunene, vil det avhenge av den enkelte kommune og dens økonomi om du får hjelpen du trenger. Hvor komplisert dét kan bli, ser vi av hvordan kommunene håndterer retten til BPA, brukerstyrt personlig assistanse. Der har folk som trenger det en lovfestet rett, men mange kommuner motarbeider ordningen, og forsøker å begrense den. «Dette var noe av det første Høyre-/Frp-regjeringen leverte på, og fra dag én har veldig mange kommuner motarbeidet rettigheten», sa daværende leder i Stortingets helse- og sosialkomité, Kari Kjønaas Kos (FrP) i 2016. I både Fredrikstad og Halden har dette ført til rasende protester fra brukerne og deres organisasjoner.

Heller ikke kommunene ønsker at de skal få ansvaret for hjelpemidler. Under høringsrunden sa 128 kommuner nei til forslaget. Ni kommuner er åpne for at noe av ansvaret kan flyttes til kommunene, men at det må utredes først, blant annet konsekvensene for brukerne av å flytte folketrygdens ansvar for hjelpemidler i bolig over til Husbanken.

Regjeringen ber Stortinget vedta en reform, men har ikke utredet detaljene i reformen. SV’s fraksjon i finanskomiteen på Stortinget spurte Finansdepartementet om hvilke «mer kompliserte og kostbare» hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden, når kommunene får et totalansvar for «enkle og høyfrekvente hjelpemidler»? Svaret var at det ikke er mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres – det har ikke blitt utredet.

For ti år siden gjennomførte Danmark en lignende reform, Strukturreformen, hvor ansvaret for hjelpemidler ble overført til kommunene. Formann for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, beskriver resultatet: «Det er et meget stort problem. Vi opplever helt klart, at strukturreformen har ført til dårligere forhold for de handikappete, fordi kommunene ofte tenker på økonomi frem for hvilket tilbud, borgerne har bruk for. Det rammer for eksempel hjerneskadde og barn og unge med handikap», sier han til Avisen.dk.

Ergoterapeutene, fagfolkene på området, er også motstandere av å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund formulerer seg meget presist om det: «Det vil i så fall gi uverdige liv for svært mange innbyggere, og blir utrolig dyrt for samfunnet med økt innsats på pleie, institusjon og trygd.»

Hjelpemidlene lar funksjonshemmede leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Trappeheiser og rullestolheiser gjør det mulig å bli boende i egen bolig og komme seg ut. Vi er mange tusen som er avhengige av hjelpemidler i hverdagen. Dårligere tilgang på hjelpemidler vil føre til sosial isolasjon, hjelpeløshet og gjøre det vanskeligere å jobbe. Det er dårlig politikk, sannsynligvis svært dårlig samfunnsøkonomi. #Nok er nok!

Nok er nok – ikke ta hjelpemidlene våre ut av folketrygden!

Av Egil Schjolden, leder NHF Sarpsborg; Turid Eriksen, leder NHF Halden/Aremark; Ken Jackson, leder NHF Fredrikstad

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og å delta i samfunnet.

For å sitere et innlegg på Unge Høyres nettsider sist dette forslaget kom opp: “Unge Høyre er skeptisk til en slikt resonnement. Ved å overføre tunge oppgaver som dette til kommunene foreligger det ingen garanti om at det vil følge penger med… …Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi.”

Norge har i dag et godt fungerende system for hjelpemidler, med faglig dyktige hjelpemiddelsentraler som tar seg av de kompliserte tilfellene, og kommunale sentraler som står for enklere saker. Hjelpemidler er finansiert gjennom folketrygden, de er en rettighet og ikke avhengige av om det er penger igjen i budsjettet.

Tas retten til hjelpemidler ut av folketrygden og pålegges kommunene, vil det avhenge av den enkelte kommune og dens økonomi om du får hjelpen du trenger. Hvor komplisert dét kan bli, ser vi av hvordan kommunene håndterer retten til BPA, brukerstyrt personlig assistanse. Der har folk som trenger det en lovfestet rett, men mange kommuner motarbeider ordningen, og forsøker å begrense den. «Dette var noe av det første Høyre-/Frp-regjeringen leverte på, og fra dag én har veldig mange kommuner motarbeidet rettigheten», sa daværende leder i Stortingets helse- og sosialkomité, Kari Kjønaas Kos (FrP) i 2016. I både Fredrikstad og Halden har dette ført til rasende protester fra brukerne og deres organisasjoner.

Heller ikke kommunene ønsker at de skal få ansvaret for hjelpemidler. Under høringsrunden sa 128 kommuner nei til forslaget. Ni kommuner er åpne for at noe av ansvaret kan flyttes til kommunene, men at det må utredes først, blant annet konsekvensene for brukerne av å flytte folketrygdens ansvar for hjelpemidler i bolig over til Husbanken.

Regjeringen ber Stortinget vedta en reform, men har ikke utredet detaljene i reformen. SV’s fraksjon i finanskomiteen på Stortinget spurte Finansdepartementet om hvilke «mer kompliserte og kostbare» hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden, når kommunene får et totalansvar for «enkle og høyfrekvente hjelpemidler»? Svaret var at det ikke er mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres – det har ikke blitt utredet.

For ti år siden gjennomførte Danmark en lignende reform, Strukturreformen, hvor ansvaret for hjelpemidler ble overført til kommunene. Formann for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, beskriver resultatet: «Det er et meget stort problem. Vi opplever helt klart, at strukturreformen har ført til dårligere forhold for de handikappete, fordi kommunene ofte tenker på økonomi frem for hvilket tilbud, borgerne har bruk for. Det rammer for eksempel hjerneskadde og barn og unge med handikap», sier han til Avisen.dk.

Ergoterapeutene, fagfolkene på området, er også motstandere av å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund formulerer seg meget presist om det: «Det vil i så fall gi uverdige liv for svært mange innbyggere, og blir utrolig dyrt for samfunnet med økt innsats på pleie, institusjon og trygd.»

Hjelpemidlene lar funksjonshemmede leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Trappeheiser og rullestolheiser gjør det mulig å bli boende i egen bolig og komme seg ut. Vi er mange tusen som er avhengige av hjelpemidler i hverdagen. Dårligere tilgang på hjelpemidler vil føre til sosial isolasjon, hjelpeløshet og gjøre det vanskeligere å jobbe. Det er dårlig politikk, sannsynligvis svært dårlig samfunnsøkonomi. #Nok er nok!

 

4. desember klokken 14:00 til 15:00 Neste uke i Gågata i Fredrikstad foran Rådhuset

Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet.

Det vil bli appeller, plakater , rullestoler og diverse hjelpemidler. Kom du også!

Hjelpemiddelsaken. Nytt fra NHF pr. 10.11.2017

SV og Sp går ut mot hjelpemiddelforslagene
Sterke krefter på Stortinget har tatt til orde mot regjeringens hjelpemiddelforslag. SV har bedt regjeringen redegjøre for hvilke hjelpemidler som vurderes overført til kommunene og reagerer på lite konkret svar. Senterpartiet har gjort det klart at retten til hjelpemidler fortsatt må være forankret i folketrygden og ber heller om bedre formidlingsprosesser.
SV reagerer på lite konkret svar
I Handikapnytt kan vi lese at SVs fraksjon i Finanskomiteen på Stortinget har forsøkt å finne ut hvilke hjelpemidler, konkret og i praksis, som omfattes av regjeringens forslag.
SV stilte følgende spørsmål til Finansdepartementet, som skal svare på det stortingsrepresentantene lurer på i forbindelse med budsjettbehandlingen:
«Hvilke ”mer kompliserte og kostbare” hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden når kommunene får et totalansvar for ”enkle og høyfrekvente hjelpemidler”»?
Svaret SV fikk fra Finansdepartementet er at dette skal utredes nærmere, så:
«Det er derfor ikke mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres i dag – dette må avvente utredningen», heter det i Finansdepartementets svar.
– Svaret viser at Stortinget er invitert til å vedta noe som ikke engang regjeringen selv vet hva er, eller hva innebærer, sier Andersen til Handikapnytt.
Videre sier hun at hun og SV kommer til å stemme mot forslaget. Klikk her for å lese hele saken på Handikapnytts nettsider
Sp foreslår bedre formidlingsprosesser
Senterpartiet på sin side har kommet med et såkalt dokument 8-forslag, det vil si at enkeltrepresentanter fremmer forslag som skal behandles i den Stortingskomiteen som har ansvar for saken, før det sendes til Stortinget for plenumsbehandling. Forslaget går i korte trekk ut på at retten til hjelpemidler må beholdes i folketrygden, men at det må jobbes videre med å forbedre formidlingsprosessene i tråd med ekspertutvalgets anbefalinger. Det er stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen som har kommet med forslaget, som inneholder sju punkter:
1. Stortinget ber regjeringen sørge for at de som har behov for hjelpemidler sikres et helhetlig og likeverdig tilbud framover, med rettigheter og finansiering for alle hjelpemidler i folketrygden, og utlånsordning, slik som i dag.
2. Stortinget ber regjeringen sørge for forbedringer i bestillingsordningen av hjelpemidler ved å forenkle administrative rutiner, gjennomgå sortimentet som inngår i ordningen, samt etablere flere eksterne lagre av statlige hjelpemidler i kommunene. Brukere og kommuner må sikres enklere tilgang til et bredt produktspekter med gode løsningsmuligheter.
3. Stortinget ber regjeringen iverksette arbeid med å utvikle bedre IKT-løsninger på hjelpemiddelområdet slik at samhandlingen mellom brukere, kommune og stat blir mer smidig, bestillingsordningen styrkes og bruken av lokale lagre øker.
4. Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med brukerpass videreutvikles og styrkes for å korte ned saksbehandlingstiden og bedre brukermedvirkningen i hjelpemiddelformidlingen. Brukerpassordningen skal være en del av tilbudet ved alle hjelpemiddelsentralene.
5. Stortinget ber regjeringen sørge for tydelig definerte prosesser som sikrer god informasjon og forutsigbarhet for brukere som har behov for hjelpemidler.
6. Stortinget ber regjeringen medvirke til at kommunenes fagkompetanse om hjelpemidler og kapasitet i førstelinjen øker ved å bidra til at kommunene kan ansette flere ergoterapeuter.
7. Stortinget ber regjeringen legge føringer for Arbeids- og sosialdepartementets varslede evaluering av høreapparater og ortopediske hjelpemidler, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Denne må særlig vektlegge kvalitet og nytte for brukerne og samfunnet og forutsette en fortsatt forankring i folketrygden når det gjelder rettigheter og finansiering. Klikk her for å lese hele forslaget på Stortingets nettsider
Publisert: Karen Kvam (10.11.2017)

Vi i styret har gleden av å invitere dere

til Julemøte fredag 08. Desember 2017

kl 18.00 På Pizza Nini

På grunn av maten må vi ha en
påmeldingsfrist som er senest 30.11.2017.
Dere kan sende påmelding til
Ken Jackson på e-mail: kenrick@jackson.kz
Eller til Anne-Lise Nilsen på e-mail: anneli42@outlook.com

MVH
NHF Fredrikstad
Styret

 

Kjære regjering, ikke tull med Folketrygden!
Vi har ikke velferdsstaten fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferdsstaten. Og selve ryggraden i den er Folketrygden.
Ved å flytte ansvaret for hjelpemidler som rullatorer og trappeheiser fra stat til kommune kan fremtiden til unge funksjonshemmede bli kommuneøkonomiens offer. Det er å snik-amputere nasjonens ryggrad.
Hva blir det neste? Rullestolene? Fødselspermen? Pensjonen? Sykepengene?
Nok er nok! Ikke tull med Folketrygden.

NHF Fredrikstad satt på stands på Seriomessa på Kongstenhallen.

NHF Fredrikstad inviterer til medlemsmøte på St Croix 15.11.2017 kl 18.30.
Vi skal ha et tema som handler om brannsikkerhet i hjemmet. Tomas Søland fra brannvesenet kommer og forteller hva vi skal gjøre for å sikre hjemmet.
Det vil bli bevertning med kaffe og jubileumskake.
Alle nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen

NHF Fredrikstad
Styret.

Styremedlemmene i NHF Fredrikstad hadde sommeravslutning på Slippen Restaurant i Fredrikstad.

NHF Fredrikstad hadde kakelotteri på Torvbyen i Fredrikstad 30.09.2017.

NHF Fredrikstad hadde sitt 80 års jubileum 19.08.2017 på Qualyti Hotell i Fredrikstad. Inviterte gjester kom og holdt flotte taler, det ble også flott underholdning og god mat med drikke.

Abonnement

Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014