NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Fredrikstad Kommune

 I dag hadde NHF Fredrikstad en demonstrasjon forran Fredrikstad Tinghus for våre Menneskerettigheter. Og en støtte til Hannah som står på kravene sine med å gå til retten.
Det var godt oppmøte, tross kort varsel.
Ken Jackson holdt en flott appell.

Bildet kan inneholde: 2 personer, sko, barn og utendørs          Bildet kan inneholde: en eller flere personer, folk som sitter og utendørs  

 

Til NHFs lokallag i Øst
og NHF-regionene Innlandet, Oslo, Oslofjord Vest og Agder


Invitasjon til
Utviklingskurs for likepersoner
30. – 31. august på Quality hotell Sarpsborg
Påmeldingsfrist 9. august.


Programmet starter fredag 30/8 kl. 16 og avslutter lørdag 31/8 kl. 16, og inneholder bl.a.:
• Introduksjon til NHFs likepersonarbeid ved Martine Eliasson og Gyda Nullmeyer.
Martine er nyansatt som koordinator for NHFs samlede likepersonarbeid, og Gyda var i fjor prosjektleder for NHFs innovasjonsprosjekt om likepersonarbeid.
• Brukernes rettigheter, og brukerombudets arbeid og oppgaver ved Oddvar T. Faltin, teamleder for helse- og omsorgstjenester hos Pasient og brukerombudet.
• Rettshjelp og likepersonarbeid
• Gruppesamtaler/likepersonspillet
• Åpen time med Martine og Gyda: Hva fungerer? Hva trenger dere? Hvordan kan vi tenke nytt rundt likepersonarbeidet?
• Det praktiske rundt likepersonarbeid. Administrativt arbeid, tips og triks til rapportering, prosjektsøknader m.m. v/Gyda

Påmeldingsfrist er 9. august 2019.
Vi har noen påmeldte, men plass til flere. Prinsippet om først til mølla gjelder – så vær raskt ute for å sikre deg plass.
For medlemmer i NHF Øst er egenandel kr. 500. For deltakere fra andre regioner er egenandelen kr. 2000 (ca. selvkost). Reise dekkes ikke.
(Krav om egenandel sendes til ditt lokallag om ikke annet er avtalt. Sjekk derfor med ditt lokallag før du melder deg på.)

Påmelding via denne lenken: Påmelding til likepersonkurs 30-31.august 2019


Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund (NHF) Øst

Hanne Grimstvedt
Regionkontorleder
Tlf (m): 940 32 887 / hanne.grimstvedt@nhf.no
NHF Øst, Pb.9219 Grønland, 0134 Oslo
(Besøksadresse: Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo)

Bildet er fra fakkeltoget for aksept og likeverd som ble arrangert i Fredrikstad 5. desember 2017. Nå skriver Likeverdsalliansen: – Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne.

Bildet er fra fakkeltoget for aksept og likeverd som ble arrangert i Fredrikstad 5. desember 2017. Nå skriver Likeverdsalliansen: – Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne. Foto: FB arkiv

Av Anneth Nilsen, Celina Sjøberg og Karianne Hjørnevik Nes
Publisert: 17. juni 2019, kl. 10:47 

Likeverdsalliansen har mistet tålmodigheten: – Vi ber politikerne i kommunen gi administrasjonen en enda tydeligere melding om hva slags BPA-ordning man ønsker og dermed hva slags kontrakt som skal lyses ut.

Likeverdsalliansen i Fredrikstad jobber for likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med FNs menneskerettigheter.
For to og et halvt år siden begynte vi å jobbe med Fredrikstad kommunes nye utlysning for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), først med å etterspørre medvirkning i prosessen før kunngjøring, deretter med å jobbe for at utlysningen skulle være i tråd med FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne og norsk standard kontrakt for BPA.
Vi hadde fine, nyttige og krevende møter med politikerne, og mange av innbyggerne delte sine personlige historier med politikerne som styrer kommunen vår. Vi opplevde også at administrasjonen i kommunen lærte mer om både selve ordningen og hva som er viktig for å beholde intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse, nemlig størst mulig grad av brukerstyring samtidig som man ivaretar krav til arbeidsmiljø og arbeidstagernes rettigheter. I tillegg viser ulike konsulentrapporter at BPA er økonomisk gunstig for kommunen i og med at brukerne selv bekoster administrasjonen, det er altså en utgift kommunen sparer ved denne type organisering.
BPA i bystyret
SVs gruppeleder Camilla Eidsvold tar opp saken i en interpellasjon i bystyrets møte torsdag.
Les Eidsvold innlegg om saken: Fredrikstad er i ferd med å bli verstringskommune for funksjonshemmede
Vi fikk også ryddet opp i misforståelser som at BPA er en privatisering av kommunale tjenester. BPA er en tjeneste som styres av brukeren for å sikre likestilling. BPA er også en ideologisk endring i tenkningen om funksjonshemning, fra å tenke at funksjonshemningen er knyttet til personens evner og helse, til å tenke at funksjonshemningen er et resultat av samfunnets tilrettelegging.
Vi opplevde altså dialogen med kommunens administrasjon og politikere som god. Vi opplevde at de fleste forsto hvor viktig BPA etter norsk standard var for de personene som i dag bruker ordningen. Politikerne var klare i sitt vedtak om ny utlysning 21. mars 2018. Norsk standard kontrakt for BPA skal legges til grunn for ny utlysning: Helse- og velferdsutvalget viser til utvalgets sak 52/17 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utlysing av ny konsesjon, behandlet i møte 13. desember 2017. Utvalget ber rådmannen om å legge kontraktsmal fra Standard Norge (Norsk Standard NS 8435:2017) til grunn for arbeidet med utlysing av nye avtaler om tjenestekonsesjoner for tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen vil gjennom avtalen sikre nødvendig kontroll av kvalitet i tjenesten iht. rundskriv I-9/2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets opplæringshåndbok.
Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av halvannet år å effektuere et lovlig fattet vedtak, med omtrent en måneds arbeidsinnsats.
Vi har også erfart at politikerne og administrasjonen har gjort positive grep for å sikre gratis SFO for barn med nedsatt funksjonsevne fra 5. klasse, og det er satt i gang et arbeid for å utvikle en plan for likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vi er derfor svært overrasket over at den videre prosessen med utlysningen har tatt så lang tid, ett år og tre måneder så langt. Fra annet hold har vi fått opplyst at den jobben det er snakk om vanligvis tar tre til fem uker i saksbehandlingstid. Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av halvannet år å effektuere et lovlig fattet vedtak, med omtrent en måneds arbeidsinnsats. Årsaken er ifølge rådmannen kapasitetsutfordringer. Kommunaldirektørens stab er styrket med tre fulle stillinger det siste året.

Derfor synes vi det er rart at en så stor og kompetent kommune som Fredrikstad ikke har kapasitet til å følge opp dette vedtaket. Vi er bekymret for at grunnen til at det har tatt så lang tid er at administrasjonen allikevel ikke ønsker å følge politikernes vilje om å sikre brukerstyring gjennom norsk standard kontrakt i stedet for det forslaget til kontrakt som kommunens administrasjon la frem, og som ville ha svekket brukerstyring og innbyggernes frihet.
Vi ber politikerne i kommunen gi administrasjonen en enda tydeligere melding om hva slags BPA-ordning man ønsker og dermed hva slags kontrakt som skal lyses ut, og at utlysningen skjer før valget til høsten. Det er vanskelig å forstå om politikerne – i et valgår – tillater at administrasjonen ikke følger opp lovlig fattede vedtak.
Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne. Vi har jobbet lenge og hardt med denne saken. Dette angår en gruppe innbyggere som opplever usikkerhet om fremtiden si. Hvordan en BPA-ordning praktiseres er avgjørende for vår livskvalitet.
Likeverdsalliansen
Forfatterne Anneth Nilsen, Celina Sjøberg og Karianne Hjørnevik Nes skriver på vegne av Likeverdsalliansen Fredrikstad som er et samarbeid mellom disse organisasjonene:
Norges Handikapforbund Fredrikstad (NHF)
Blindeforbundet
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) kontaktlag Fredrikstad
Foreningen for muskelsyke i Østfold

Fakta om BPA:
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.
Om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014