NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Anne-Lise Nilsen

Bilkurs
Offentlig · Arrangør: NHF Øst

17. sep. kl. 16:00–18. sep. kl. 16:00

Scandic Asker
Askerveien 61, 1384 Asker, Norway

Invitert av Gyda Antonie Nullmeyer

Til høsten er det klart for vårt neste og oppdaterte NAV-Bilkurs. Her rettes søkelyset på de ulike sider ved anskaffelse av bil, regelverket, søknadsprosdyren, eget ansvar for bruk, rettigheter, plikter m.m.

Målgruppen for kurset er medlemmer av SAFO Øst (NHF, NFU og FNDB) eller våre nabo-medlemmer i NHF Oslo og Oslofjord Vest, som har NAV-bil i dag eller som står foran søknadsprosess for NAV-bil. Dette er for de som selv er sjåfør, andre som fungerer som assistenter/sjåfører, eller andre som arbeider med NAV-bil, hjelpemidler e.l.

Kursets innhold er bl.a. bred og oppdatert innføring i dagens regelverk, praksis og tilpasning av slike biler med særskilt fokus på «rett valg av bil», utstyr og tilpasning til meg som sjåfør eller påsitter, lover og regler for tilskudd/lån, føreropplæring, forsikring/formelle forhold, eget ansvar, ulike brukere, barn – voksen osv. Kurset er samtidig en arena for erfaringsutveksling.

Innledere er:
– NAV Bilsenter Østlandet
– NHF/NHF Øst fremste tillitsvalgte på bil og funksjonshemmede
– Erfarne brukere som videreformidler sine erfaringer.
I tillegg settes av god tid til spørsmål og erfaringsutveksling. NHF Øst har allerede lang erfaring fra slike og vil sammen med deltakerne legge til rette for at den enkelte deltaker får personlig utbytte.

Kurset starter opp tirsdag 16.00 og avsluttes onsdag 16.00. Kursleder er Sverre Bergenholdt, leder av NAV bil Østlandets brukerutvalg.

Mer info om påmelding finner du her: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

 

 

 

 

 

Tove Linnea Brandvik i landsmøtesalen.

Tove Linnea Brandvik ble lørdag ettermiddag valgt som forbundsleder i Norges Handikapforbund etter Arne Lein. Magnhild Sørbotten fortsetter som nestleder, mot valgkomiteens innstilling.

Det var ingen motkandidater, så Tove Linnea Brandvik ble valgt inn i vervet ved akklamasjon.
Brandvik var også valgkomiteens kandidat til Handikapforbundets øverste verv.
Hun etterfølger dermed Arne Lein, som takker for seg etter 11 år i vervet.
Tove Linnea Brandvik har vært ansatt i Uloba – Independent Living Norge siden 2013, som politisk rådgiver, leder for politisk avdeling og siden mars 2018 som leder for samfunnspolitisk avdeling.
Hun har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i to perioder, for øvrig som den eneste representanten på Løvebakken med rullestol.
Brandvik var ordfører i Lindås i Hordaland i fire år. Hun har vært senterleder og innehatt en rekke ulike styreverv nasjonalt og internasjonalt. Blant annet er hun styreleder for Beitostølen helsesportsenter.

Dette er det nye sentralstyret i NHF:
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik
Nestleder Magnhild Sørbotten
Styremedlemmer:
Stein Wilmann
Roger Amundsen
Anders N. Hansen
Martine Eliasson
Varamedlemmer:
Ida H. Dignes
Barbro Holmstad
Per Einar Honstad
Henriette Nielsen
Jørgen Foss er ny ansatt-representant i sentralstyret, med Ann Karin Pettersen som vara.

Torsdag 22 august 18:30 
Holmen Eldresenter
 Sverre Bergenholdt
NHF sin historie

Torsdag 19 september 18:30 
Holmen Eldresenter
Brukerombudet

Torsdag 24 oktober 18:30 
Holmen Eldresenter 
LFS

Torsdag 21 november 18:30 
Holmen Eldresenter
Juleavslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er fra fakkeltoget for aksept og likeverd som ble arrangert i Fredrikstad 5. desember 2017. Nå skriver Likeverdsalliansen: – Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne.

Bildet er fra fakkeltoget for aksept og likeverd som ble arrangert i Fredrikstad 5. desember 2017. Nå skriver Likeverdsalliansen: – Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne. Foto: FB arkiv

Av Anneth Nilsen, Celina Sjøberg og Karianne Hjørnevik Nes
Publisert: 17. juni 2019, kl. 10:47 

Likeverdsalliansen har mistet tålmodigheten: – Vi ber politikerne i kommunen gi administrasjonen en enda tydeligere melding om hva slags BPA-ordning man ønsker og dermed hva slags kontrakt som skal lyses ut.

Likeverdsalliansen i Fredrikstad jobber for likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med FNs menneskerettigheter.
For to og et halvt år siden begynte vi å jobbe med Fredrikstad kommunes nye utlysning for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), først med å etterspørre medvirkning i prosessen før kunngjøring, deretter med å jobbe for at utlysningen skulle være i tråd med FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne og norsk standard kontrakt for BPA.
Vi hadde fine, nyttige og krevende møter med politikerne, og mange av innbyggerne delte sine personlige historier med politikerne som styrer kommunen vår. Vi opplevde også at administrasjonen i kommunen lærte mer om både selve ordningen og hva som er viktig for å beholde intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse, nemlig størst mulig grad av brukerstyring samtidig som man ivaretar krav til arbeidsmiljø og arbeidstagernes rettigheter. I tillegg viser ulike konsulentrapporter at BPA er økonomisk gunstig for kommunen i og med at brukerne selv bekoster administrasjonen, det er altså en utgift kommunen sparer ved denne type organisering.
BPA i bystyret
SVs gruppeleder Camilla Eidsvold tar opp saken i en interpellasjon i bystyrets møte torsdag.
Les Eidsvold innlegg om saken: Fredrikstad er i ferd med å bli verstringskommune for funksjonshemmede
Vi fikk også ryddet opp i misforståelser som at BPA er en privatisering av kommunale tjenester. BPA er en tjeneste som styres av brukeren for å sikre likestilling. BPA er også en ideologisk endring i tenkningen om funksjonshemning, fra å tenke at funksjonshemningen er knyttet til personens evner og helse, til å tenke at funksjonshemningen er et resultat av samfunnets tilrettelegging.
Vi opplevde altså dialogen med kommunens administrasjon og politikere som god. Vi opplevde at de fleste forsto hvor viktig BPA etter norsk standard var for de personene som i dag bruker ordningen. Politikerne var klare i sitt vedtak om ny utlysning 21. mars 2018. Norsk standard kontrakt for BPA skal legges til grunn for ny utlysning: Helse- og velferdsutvalget viser til utvalgets sak 52/17 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utlysing av ny konsesjon, behandlet i møte 13. desember 2017. Utvalget ber rådmannen om å legge kontraktsmal fra Standard Norge (Norsk Standard NS 8435:2017) til grunn for arbeidet med utlysing av nye avtaler om tjenestekonsesjoner for tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen vil gjennom avtalen sikre nødvendig kontroll av kvalitet i tjenesten iht. rundskriv I-9/2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets opplæringshåndbok.
Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av halvannet år å effektuere et lovlig fattet vedtak, med omtrent en måneds arbeidsinnsats.
Vi har også erfart at politikerne og administrasjonen har gjort positive grep for å sikre gratis SFO for barn med nedsatt funksjonsevne fra 5. klasse, og det er satt i gang et arbeid for å utvikle en plan for likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vi er derfor svært overrasket over at den videre prosessen med utlysningen har tatt så lang tid, ett år og tre måneder så langt. Fra annet hold har vi fått opplyst at den jobben det er snakk om vanligvis tar tre til fem uker i saksbehandlingstid. Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av halvannet år å effektuere et lovlig fattet vedtak, med omtrent en måneds arbeidsinnsats. Årsaken er ifølge rådmannen kapasitetsutfordringer. Kommunaldirektørens stab er styrket med tre fulle stillinger det siste året.

Derfor synes vi det er rart at en så stor og kompetent kommune som Fredrikstad ikke har kapasitet til å følge opp dette vedtaket. Vi er bekymret for at grunnen til at det har tatt så lang tid er at administrasjonen allikevel ikke ønsker å følge politikernes vilje om å sikre brukerstyring gjennom norsk standard kontrakt i stedet for det forslaget til kontrakt som kommunens administrasjon la frem, og som ville ha svekket brukerstyring og innbyggernes frihet.
Vi ber politikerne i kommunen gi administrasjonen en enda tydeligere melding om hva slags BPA-ordning man ønsker og dermed hva slags kontrakt som skal lyses ut, og at utlysningen skjer før valget til høsten. Det er vanskelig å forstå om politikerne – i et valgår – tillater at administrasjonen ikke følger opp lovlig fattede vedtak.
Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne. Vi har jobbet lenge og hardt med denne saken. Dette angår en gruppe innbyggere som opplever usikkerhet om fremtiden si. Hvordan en BPA-ordning praktiseres er avgjørende for vår livskvalitet.
Likeverdsalliansen
Forfatterne Anneth Nilsen, Celina Sjøberg og Karianne Hjørnevik Nes skriver på vegne av Likeverdsalliansen Fredrikstad som er et samarbeid mellom disse organisasjonene:
Norges Handikapforbund Fredrikstad (NHF)
Blindeforbundet
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) kontaktlag Fredrikstad
Foreningen for muskelsyke i Østfold

Fakta om BPA:
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.
Om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

«Fredrikstad kommune er i ferd med å bli en versting for funksjonshemmede»
Det er grunn til å minne om hele hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi funksjonshemmede retten til å styre sitt eget liv, skriver Camilla Eidsvold, gruppeleder SV Fredrikstad.

Camilla Eidsvold
gruppeleder SV
I desember 2017 fremmet Rådmannen en sak til politisk behandling. Konsesjonen for BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse). Rådmannen ønsket en «Telemark» modell. Dette ville ikke politikerne, og i januar 2018 ble det vedtatt at kommunens skal bruke Norsk Standard for utlysningen. Denne gir brukerne større bestemmelsesrett. Dette var en stor seier for BPA brukerne. Det å leve et likeverdig liv, som gjør hverdagen mulig. Gjør det mulig med arbeid, sosialt liv, familie og alt det mange av oss tar som en selvfølge. Det var en stor glede å tilhøre et flertall som gjorde dette viktige vedtaket.

Men ordfører, nå er SV sin tålmodighet slutt. Det ble mandag 27. mai sendt et brev til Uloba med informasjon om at det vil bli ytterligere forsinkelser før utlysningen. Konsesjonen vil bli lyst i løpet av 2019, sier rådmannen. Da vil det ha gått mer enn halvannet år fra vedtaket ble gjort. Bakgrunnen for dette er som det står skrevet: «….tilfeldige kapasitetsutfordringer»
Hvis situasjonen i administrasjonen er så prekær at det tar 16 måneder for å utlyse en vedtatt konsesjon, er det etter SV sin mening, meget urovekkende. Jeg er klar over at brukerne har fått videreført ordningen og det er greit.
Men dette handler om to ting:
1: Brukerne ønsker en avklaring for hvilken BPA de kan regne med framover
2: Et vedtak i et kommunalt hovedutvalg blir ikke fulgt opp av administrasjonen. Jeg vet at de som får BPA stiller spørsmålstegn ved hva kommunen egentlig vil. Jeg synes de fortjener at kommunen sørger for faste og forutsigbare rammer. Nå gjør vi det motsatte.

Vi snakker ofte om likeverd og likebehandling og det er klart at dette er, etter vår mening det motsatte. Likebehandling er ikke lik behandling, men å gjøre det slik at mennesker, uansett hvem vi er, har like muligheter. Det er også grunn til å minne om hele hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi funksjonshemmede retten til å styre sitt eget liv. BPA er et likestillings-verktøy for å bidra å skape et ikke-diskriminerende samfunn.
Fredrikstad kommune har vært i toppen når det gjelder politikk for funksjonshemmede. Nå opplever funksjonshemmede at vår kommune er i ferd med å bli en versting. Dette kan vi ikke være bekjent av!

NHF Fredrikstad hadde medlemsmøte – åpent møte 23 mai på Holmen Eldresenter. Vi fikk besøk av to hyggelige damer fra Sunnaas som snakket om trykksår og liggesår og om hva slags hjelpemidler som kunne brukes. Det ble godt oppmøte, NHF Sarpsborg kom også, og det var jo veldig koselig at de tok seg tid til å komme.

Her sitter vi og lytter og det ble også mange spørsmål i fra salen.

 

Medlemsmøte NHF Fredrikstad

Damene fikk vær sin blomst av Leder Ken Jackson som takk for at de ville komme og holde foredraget for dette viktige temaet.

Etter på ble det kaffe og noe å bite i, og det ble en ivrig prat rundt bordene, tilslutt ble det utlodning, dette ble en vellykket kveld. 

 

NHF Fredrikstad fikk en koselig invitasjon fra NHF Sarpsborg sitt sommeravslutning på Roklubben ved Tunevannet i Sarpsborg, det var en hyggelig kveld med god mat og sosialt. 

Kakelotteri :

                       30 – 31 august      kl 11:00 – 17:00 Østfoldhallen

                        25 – 26 oktober   kl 11:00 – 17:00 Østfoldhallen

                        04 – 05 november  Kl 11:00 – 17:00 Østfoldhallen

Stand på Torvbyen i Fredrikstad

07 mai             kl 13:00 – 17:00

03 september kl 13:00 – 17:00

29 oktober       kl 13.00 – 17:00

  21 mars   18:30   Holmen Eldresenter
  25 april   18:30   Holmen Eldresenter
  23 mai   18:30   Holmen Eldresenter
  20 juni   18:30   Holmen Eldresenter
  22 august   18:30   Holmen Eldresenter
  19 september   18:30   Holmen Eldresenter  
  24 oktober   18:30   Holmen Eldresenter
  21 november   18:30   Holmen Eldresenter  
 
  12 desember   18:30   Holmen Eldresenter

ÅRSMØTE NHF FREDRIKSTAD 21.03.2019

NHF Fredrikstad vil med dette ønske dere alle velkommen til årsmøte på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad, 21.03.2019 kl 18.30. Det er soneparkering ved inngangen, men de som har parkeringstillatelse har lov til å stå der, ellers er det parkeringsplass ved Rema 1000 som ligger i nærheten.

Årsmøtepapirene vil bli lagt fram på møte. Til bevertning blir servert kaffe og rundstykker. Det blir også utlodning. Ta gjerne med en liten gevinst.

På grunn av maten må vi få beskjed om hvor mange som kommer, si ifra om dere har med assistenter også innen 14 mars.

MVH
NHF Fredrikstad

Anne-Lise Nilsen

Sekretær

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014