NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Torsdag 22 august 18:30 
Holmen Eldresenter
 Sverre Bergenholdt
NHF sin historie

Torsdag 19 september 18:30 
Holmen Eldresenter
Brukerombudet

Torsdag 24 oktober 18:30 
Holmen Eldresenter 
LFS

Torsdag 21 november 18:30 
Holmen Eldresenter
Juleavslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er fra fakkeltoget for aksept og likeverd som ble arrangert i Fredrikstad 5. desember 2017. Nå skriver Likeverdsalliansen: – Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne.

Bildet er fra fakkeltoget for aksept og likeverd som ble arrangert i Fredrikstad 5. desember 2017. Nå skriver Likeverdsalliansen: – Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne. Foto: FB arkiv

Av Anneth Nilsen, Celina Sjøberg og Karianne Hjørnevik Nes
Publisert: 17. juni 2019, kl. 10:47 

Likeverdsalliansen har mistet tålmodigheten: – Vi ber politikerne i kommunen gi administrasjonen en enda tydeligere melding om hva slags BPA-ordning man ønsker og dermed hva slags kontrakt som skal lyses ut.

Likeverdsalliansen i Fredrikstad jobber for likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tråd med FNs menneskerettigheter.
For to og et halvt år siden begynte vi å jobbe med Fredrikstad kommunes nye utlysning for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), først med å etterspørre medvirkning i prosessen før kunngjøring, deretter med å jobbe for at utlysningen skulle være i tråd med FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne og norsk standard kontrakt for BPA.
Vi hadde fine, nyttige og krevende møter med politikerne, og mange av innbyggerne delte sine personlige historier med politikerne som styrer kommunen vår. Vi opplevde også at administrasjonen i kommunen lærte mer om både selve ordningen og hva som er viktig for å beholde intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse, nemlig størst mulig grad av brukerstyring samtidig som man ivaretar krav til arbeidsmiljø og arbeidstagernes rettigheter. I tillegg viser ulike konsulentrapporter at BPA er økonomisk gunstig for kommunen i og med at brukerne selv bekoster administrasjonen, det er altså en utgift kommunen sparer ved denne type organisering.
BPA i bystyret
SVs gruppeleder Camilla Eidsvold tar opp saken i en interpellasjon i bystyrets møte torsdag.
Les Eidsvold innlegg om saken: Fredrikstad er i ferd med å bli verstringskommune for funksjonshemmede
Vi fikk også ryddet opp i misforståelser som at BPA er en privatisering av kommunale tjenester. BPA er en tjeneste som styres av brukeren for å sikre likestilling. BPA er også en ideologisk endring i tenkningen om funksjonshemning, fra å tenke at funksjonshemningen er knyttet til personens evner og helse, til å tenke at funksjonshemningen er et resultat av samfunnets tilrettelegging.
Vi opplevde altså dialogen med kommunens administrasjon og politikere som god. Vi opplevde at de fleste forsto hvor viktig BPA etter norsk standard var for de personene som i dag bruker ordningen. Politikerne var klare i sitt vedtak om ny utlysning 21. mars 2018. Norsk standard kontrakt for BPA skal legges til grunn for ny utlysning: Helse- og velferdsutvalget viser til utvalgets sak 52/17 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utlysing av ny konsesjon, behandlet i møte 13. desember 2017. Utvalget ber rådmannen om å legge kontraktsmal fra Standard Norge (Norsk Standard NS 8435:2017) til grunn for arbeidet med utlysing av nye avtaler om tjenestekonsesjoner for tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen vil gjennom avtalen sikre nødvendig kontroll av kvalitet i tjenesten iht. rundskriv I-9/2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets opplæringshåndbok.
Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av halvannet år å effektuere et lovlig fattet vedtak, med omtrent en måneds arbeidsinnsats.
Vi har også erfart at politikerne og administrasjonen har gjort positive grep for å sikre gratis SFO for barn med nedsatt funksjonsevne fra 5. klasse, og det er satt i gang et arbeid for å utvikle en plan for likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vi er derfor svært overrasket over at den videre prosessen med utlysningen har tatt så lang tid, ett år og tre måneder så langt. Fra annet hold har vi fått opplyst at den jobben det er snakk om vanligvis tar tre til fem uker i saksbehandlingstid. Men administrasjonen i Fredrikstad kommune klarer altså ikke i løpet av halvannet år å effektuere et lovlig fattet vedtak, med omtrent en måneds arbeidsinnsats. Årsaken er ifølge rådmannen kapasitetsutfordringer. Kommunaldirektørens stab er styrket med tre fulle stillinger det siste året.

Derfor synes vi det er rart at en så stor og kompetent kommune som Fredrikstad ikke har kapasitet til å følge opp dette vedtaket. Vi er bekymret for at grunnen til at det har tatt så lang tid er at administrasjonen allikevel ikke ønsker å følge politikernes vilje om å sikre brukerstyring gjennom norsk standard kontrakt i stedet for det forslaget til kontrakt som kommunens administrasjon la frem, og som ville ha svekket brukerstyring og innbyggernes frihet.
Vi ber politikerne i kommunen gi administrasjonen en enda tydeligere melding om hva slags BPA-ordning man ønsker og dermed hva slags kontrakt som skal lyses ut, og at utlysningen skjer før valget til høsten. Det er vanskelig å forstå om politikerne – i et valgår – tillater at administrasjonen ikke følger opp lovlig fattede vedtak.
Om noen er i tvil: Stemningen blant innbyggere som ønsker og har rett på BPA i Fredrikstad er i ferd med å gå fra frustrasjon til sinne. Vi har jobbet lenge og hardt med denne saken. Dette angår en gruppe innbyggere som opplever usikkerhet om fremtiden si. Hvordan en BPA-ordning praktiseres er avgjørende for vår livskvalitet.
Likeverdsalliansen
Forfatterne Anneth Nilsen, Celina Sjøberg og Karianne Hjørnevik Nes skriver på vegne av Likeverdsalliansen Fredrikstad som er et samarbeid mellom disse organisasjonene:
Norges Handikapforbund Fredrikstad (NHF)
Blindeforbundet
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Handikappede barns foreldreforening (HBF)
Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) kontaktlag Fredrikstad
Foreningen for muskelsyke i Østfold

Fakta om BPA:
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.
Om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

«Fredrikstad kommune er i ferd med å bli en versting for funksjonshemmede»
Det er grunn til å minne om hele hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi funksjonshemmede retten til å styre sitt eget liv, skriver Camilla Eidsvold, gruppeleder SV Fredrikstad.

Camilla Eidsvold
gruppeleder SV
I desember 2017 fremmet Rådmannen en sak til politisk behandling. Konsesjonen for BPA ordningen (brukerstyrt personlig assistanse). Rådmannen ønsket en «Telemark» modell. Dette ville ikke politikerne, og i januar 2018 ble det vedtatt at kommunens skal bruke Norsk Standard for utlysningen. Denne gir brukerne større bestemmelsesrett. Dette var en stor seier for BPA brukerne. Det å leve et likeverdig liv, som gjør hverdagen mulig. Gjør det mulig med arbeid, sosialt liv, familie og alt det mange av oss tar som en selvfølge. Det var en stor glede å tilhøre et flertall som gjorde dette viktige vedtaket.

Men ordfører, nå er SV sin tålmodighet slutt. Det ble mandag 27. mai sendt et brev til Uloba med informasjon om at det vil bli ytterligere forsinkelser før utlysningen. Konsesjonen vil bli lyst i løpet av 2019, sier rådmannen. Da vil det ha gått mer enn halvannet år fra vedtaket ble gjort. Bakgrunnen for dette er som det står skrevet: «….tilfeldige kapasitetsutfordringer»
Hvis situasjonen i administrasjonen er så prekær at det tar 16 måneder for å utlyse en vedtatt konsesjon, er det etter SV sin mening, meget urovekkende. Jeg er klar over at brukerne har fått videreført ordningen og det er greit.
Men dette handler om to ting:
1: Brukerne ønsker en avklaring for hvilken BPA de kan regne med framover
2: Et vedtak i et kommunalt hovedutvalg blir ikke fulgt opp av administrasjonen. Jeg vet at de som får BPA stiller spørsmålstegn ved hva kommunen egentlig vil. Jeg synes de fortjener at kommunen sørger for faste og forutsigbare rammer. Nå gjør vi det motsatte.

Vi snakker ofte om likeverd og likebehandling og det er klart at dette er, etter vår mening det motsatte. Likebehandling er ikke lik behandling, men å gjøre det slik at mennesker, uansett hvem vi er, har like muligheter. Det er også grunn til å minne om hele hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi funksjonshemmede retten til å styre sitt eget liv. BPA er et likestillings-verktøy for å bidra å skape et ikke-diskriminerende samfunn.
Fredrikstad kommune har vært i toppen når det gjelder politikk for funksjonshemmede. Nå opplever funksjonshemmede at vår kommune er i ferd med å bli en versting. Dette kan vi ikke være bekjent av!

NHF Fredrikstad hadde medlemsmøte – åpent møte 23 mai på Holmen Eldresenter. Vi fikk besøk av to hyggelige damer fra Sunnaas som snakket om trykksår og liggesår og om hva slags hjelpemidler som kunne brukes. Det ble godt oppmøte, NHF Sarpsborg kom også, og det var jo veldig koselig at de tok seg tid til å komme.

Her sitter vi og lytter og det ble også mange spørsmål i fra salen.

 

Medlemsmøte NHF Fredrikstad

Damene fikk vær sin blomst av Leder Ken Jackson som takk for at de ville komme og holde foredraget for dette viktige temaet.

Etter på ble det kaffe og noe å bite i, og det ble en ivrig prat rundt bordene, tilslutt ble det utlodning, dette ble en vellykket kveld. 

 

NHF Fredrikstad fikk en koselig invitasjon fra NHF Sarpsborg sitt sommeravslutning på Roklubben ved Tunevannet i Sarpsborg, det var en hyggelig kveld med god mat og sosialt. 

Kakelotteri :

                       30 – 31 august      kl 11:00 – 17:00 Østfoldhallen

                        25 – 26 oktober   kl 11:00 – 17:00 Østfoldhallen

                        04 – 05 november  Kl 11:00 – 17:00 Østfoldhallen

Stand på Torvbyen i Fredrikstad

07 mai             kl 13:00 – 17:00

03 september kl 13:00 – 17:00

29 oktober       kl 13.00 – 17:00

  21 mars   18:30   Holmen Eldresenter
  25 april   18:30   Holmen Eldresenter
  23 mai   18:30   Holmen Eldresenter
  20 juni   18:30   Holmen Eldresenter
  22 august   18:30   Holmen Eldresenter
  19 september   18:30   Holmen Eldresenter  
  24 oktober   18:30   Holmen Eldresenter
  21 november   18:30   Holmen Eldresenter  
 
  12 desember   18:30   Holmen Eldresenter

ÅRSMØTE NHF FREDRIKSTAD 21.03.2019

NHF Fredrikstad vil med dette ønske dere alle velkommen til årsmøte på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad, 21.03.2019 kl 18.30. Det er soneparkering ved inngangen, men de som har parkeringstillatelse har lov til å stå der, ellers er det parkeringsplass ved Rema 1000 som ligger i nærheten.

Årsmøtepapirene vil bli lagt fram på møte. Til bevertning blir servert kaffe og rundstykker. Det blir også utlodning. Ta gjerne med en liten gevinst.

På grunn av maten må vi få beskjed om hvor mange som kommer, si ifra om dere har med assistenter også innen 14 mars.

MVH
NHF Fredrikstad

Anne-Lise Nilsen

Sekretær

Sunniva foran en vegg med en ordsky, blant annet med ordene Synlig, Si ifra, Mangfold, Likestilling m.fl.

Handikapforbundet må tenke større og snakke høyere om sitt eget prosjekt, mener den nye generalsekretæren, Sunniva Ørstavik. Hun vil smålåtenheten i organisasjonen til livs.

Det ble en høst i de gule lappers tegn. Hun hadde dem overalt, på kontoret og på nattbordet.

Lappene har Sunniva Ørstavik brukt til å notere ned utallige spørsmål, problemstillinger og dilemmaer som dukker opp etter hvert som hun gjorde seg kjent med den mangfoldige virksomheten som til sammen utgjør Norges Handikapforbund – slik at de ikke skulle forsvinne ubearbeidet forbi.

De første månedene etter at hun tok fatt som generalsekretær, brukte hun til å gjøre seg kjent. De store programerklæringene ville hun vente med til hun hadde rukket å danne seg et tydelig bilde.

Og bildet er blitt til i stor grad gjennom samtaler, både med ansatte og tillitsvalgte.

Mange samtaler.

– Jeg ville bli kjent før jeg tok valg, slik at jeg ikke tok dem på dårlig grunnlag. Da kunne jeg velge å bruke all min tid på å bli kjent med dokumentene, eller jeg kunne velge å bli kjent med de folka som utgjør organisasjonen. Jeg valgte det siste, forklarer Sunniva Ørstavik.

Det store prosjektet

Leteboringen i organisasjonen avdekket mye gull. Men også mye å ta tak i.

– Det jeg er helt sikker på, er at denne organisasjonen trenger en plan. En tydelig plan, en tydelig retning og en tydelig ledelse. Vi trenger å gå sammen. Og vi trenger ganske ofte å gå i takt. Da må noen holde takta og peke ut retningen.

Hun mener bestemt at Norges Handikapforbund har en lei tendens til å tenke for smått om seg selv og sin egen sak. Det vil hun gjøre noe med.

– Vårt prosjekt er så svært, så gravalvorlig og så grunnleggende. Det er like viktig som kvinnekampen, og like viktig som de svartes kamp i USA. Det handler ikke om centimeter og avstander mellom tog og plattform, like lite som de svartes kamp handlet om hvor mange drikkefontener som var tilgjengelig for dem, sier Ørstavik.

Det handler ikke om centimeter og avstander mellom tog og plattform, like lite som de svartes kamp handlet om hvor mange drikkefontener som var tilgjengelig for dem.

Det betyr ikke at de praktiske utfordringene i hverdagen er uviktige, men at det gjelder å stå imot de sterke kreftene som vil redusere funksjonshemmedes frigjøringskamp til det Ørstavik kaller «kakepynt».

– Vi tror vi nesten er i mål. Men det er vi selvfølgelig ikke! Så lenge det er slik at du ikke kan velge hvilken skole du kan gå på, hvordan du skal komme deg til byen, eller om du kan reise på ferie eller ikke … da er det ikke kakepynt!

Motkreftene

Derfor må det store, viktige likestillingsprosjektet holdes skyhøyt, mener hun.

– Vi må holde det høyt sammen, fordi vi er utsatt for konstante forsøk på å gjøre det lite og ubetydelig. Folk forteller oss hele tiden hvor langt vi har kommet og hvor mye bedre alt er blitt, ikke minst sammenliknet med andre land. Og at «det får være grenser; skal folk liksom skulle komme inn på absolutt alle hoteller? Overalt, liksom?» Nei, vi må være sammen om dette fordi vi er så utsatt for angrep. Men vi ser det ikke, fordi vi er en del av det selv.

– Mener du at motkreftene som bagatelliserer likestillingsperspektivet, ikke bare finnes utenfor organisasjonen, men at vi er preget av det selv også?

– Ja! Punktum! Og det er ikke noe rart, for vi er jo selv produkter av dette samfunnet. Vi er født med forestillingen om at det er et hierarki av hvem som skal få sine rettigheter oppfylt. Også i våre rekker er det en tanke om at «skulle man liksom få ubegrenset med assistanse, nå da?». Men jeg forstår ikke at vi kan gå med på at noen mennesker skal få bestemme når de selv vil legge seg, mens andre ikke får.

Sjokkerende oppvåkning

– Da du ble ansatt som generalsekretær i Handikapforbundet, sa du at funksjonshemmede er den diskriminerte gruppen som henger lengst etter i likestillingskampen. Og da du var likestillings- og diskrimineringsombud, hadde du en høy stjerne hos funksjonshemmedes organisasjoner fordi du tydelig så deres perspektiv. Men når oppdaget du dette perspektivet selv?

Sunniva Ørstavik mener det er tre ulike svar på det spørsmålet. Det ene er et møte hun hadde med forbundsleder Arne Lein og daværende generalsekretær Lars Ødegård i Norges Handikapforbund rett etter at hun hadde tatt fatt som ombud i 2010:

– De ga meg en skikkelig inspirerende og sjokkerende oppvåkning: Det handler ikke om at det er feil med folka, men at det er feil med samfunnet! Dette var veldig tidlig i min tid som ombud, og jeg husker det som om det var i går. Det lille møtet var veldig avgjørende for hele perioden.

Det andre svaret handler om bakgrunnen fra psykisk helse-feltet, der hun både har forsket på brukermedvirkning og arbeidet flere år i Rådet for psykisk helse:

– Jeg var godt kjent med diskrimineringstanken fra psykisk helsearbeid, at folk i møtet med hvite frakker fratas likeverd, selvrespekt, makt og innflytelse over eget liv. Psykisk helse-organisasjonene var veldig aktive i kampen for å få på plass FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Sunniva Ørstavik (51)

  • Generalsekretær i Norges Handikapforbund.
  • Cand. polit. med hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo.
  • Tidligere assisterende generalsekretær og generalsekretær i Rådet for psykisk helse.
  • Likestillings- og diskrimineringsombud fra 2010 til 2016
  • Hun kom til NHF fra en stilling som politisk rådgiver i Uloba – Independent Living Norge.

Svartkledd i kjellerstua

Men så er det et tredje svar, som peker tilbake til Sunniva Ørstaviks egen oppvekst på besteborgerlige Nordberg i Oslo, som datter av to leger – og den eneste av fire søsken som ikke selv ble lege.

– Jeg har sett hvordan en posisjon eller en professortittel kan gjøre at du kan bestemme utrolig mye over andre folk. Det er en erfaring jeg har med meg fra ganske tidlig. Jeg syntes det var noe veldig urettferdig ved at bare fordi mor og far var leger, skulle de bli hørt mer enn andre. Jeg vokste opp i et strøk der folk var veldig like. Og jeg tenkte: det er noe veldig urettferdig her.

– Man skulle kanskje tro at du ikke så mye til urettferdighet hvis folk var så like der du bodde?

– Jo strammere reglene er for hva som er et godt eller dårlig menneske, desto tydeligere blir jo også den lille naboen som drikker for mye. Eller det ene adopterte barnet som blir kjempesynlig i alt det hvite. Jeg kjente et gryende ubehag over det jeg opplevde som veldig trange grenser. Jeg understreker at dette var min opplevelse, og det handlet kanskje om at jeg heller ikke passet helt inn. Jeg var sint. Jeg var irritert. Jeg ville at vi skulle ut på gatene og slåss for et annet samfunn.

– Var du radikal? Har du vært blitzer, Sunniva?

Latter.

– Nei, guri meg! Det var jeg ikke. Men jeg husker meg selv som sint og i opposisjon mot autoriteter som skulle kreve sin rett bare på grunn av en tittel. Det provoserte meg veldig. En julaften ble jeg sittende i svarte klær nede i kjellerstuen og høre på musikk. Ville ikke være med. Jeg husker jeg fikk en ghettoblaster. Det het jo ikke ghettoblaster den gangen, men det var altså en sånn bærbar stereokassettspiller. Jeg ble egentlig kjempeglad for den, men … for noe borgerlig tøys, liksom.

Mer latter.

– Du må ikke ta med dette. Det er litt flaut.

– Men det er veldig morsomt også. Hvor gammel var du?

– Jeg var vel sånn tretten, fjorten år. Så hører det med at jeg vokste opp i et hjem med mange diskusjoner og mye politikk. Det hang rettighetsplakater rundt hele huset. Det var et miljø for engasjement.

Jeg husker meg selv som sint og i opposisjon mot autoriteter som skulle kreve sin rett bare på grunn av en tittel. Det provoserte meg veldig. En julaften ble jeg sittende i svarte klær nede i kjellerstuen og høre på musikk. Ville ikke være med.

Aldri vært bedre tider

I forrige utgave skrev Handikapnytt at Norges Handikapforbund har mistet 10 000 medlemmer på to tiår. I løpet av de siste ti årene har administrasjonen vært gjennom flere tøffe nedbemanningsrunder fordi inntektene ikke strekker til.

Men den nye generalsekretæren – organisasjonens øverste administrative leder – vil verken henge med hodet eller lære seg adressen til skifteretten utenat.

– Vi går ikke konkurs! Pilene peker ikke nedover! Men de har gjort det lenge, og det har fått mye oppmerksomhet. Og det du gir oppmerksomhet, gir du kraft. Det har vært gjort utrolig mye godt arbeid for å sørge for at vi har kostnadskontroll, men det har samtidig gått ut over styrken og oppmerksomheten på det vi skal få til der ute i samfunnet.

Ørstavik viser til NHFs nye strategi, vedtatt på landsmøtet i fjor, som nøkkelen til å lykkes.

– Vi skal tørre å ta sjanser. Jeg skal ikke holde et skip flytende. Jeg skal få det i fart. Og det har denne organisasjonen lagt det beste grunnlaget for. Jeg tenker at det aldri har vært bedre tider enn akkurat nå, fordi organisasjonen har samlet seg om en så slagkraftig og tydelig strategi som sier noe om hvem vi skal være, hva som er vårt samfunnsoppdrag, og om hvordan vi skal jobbe. Det har heller aldri vært bedre tider for å ta rommet ute i samfunnet for vår likestillingskamp. En oppvåkning er på gang, takket være det lange arbeidet Handikapforbundet og andre har gjort.

Hun stopper seg selv.

– Nå blir jeg nesten prest, tenker jeg. For det er veldig alvorlig hvordan vi snakker om organisasjonen, sier hun.

Et engasjert fellesskap

Tanken på hvordan mennesker har levd hele liv i Handikapforbundet og til sammen lagt ned millioner av frivillige arbeidstimer for saken, fyller henne med ærefrykt. Fortsatt har organisasjonen medlemmer fra null til hundre år i alle deler av landet. Når medlemstallet synker, henger det blant annet sammen med at selve frivilligheten endrer seg.

– Vi har ikke lenger den samme lojaliteten til en organisasjon, men vi har det til sak. Unge frivillige shopper sak. Jeg er ikke sikker på at det viktigste for NHF er å få flest mulig medlemmer. Men jeg er sikker på at det er utrolig viktig å være et engasjert fellesskap for å få til den viktige jobben sammen, sier hun.

Jeg er ikke sikker på at det viktigste for NHF er å få flest mulig medlemmer. Men jeg er sikker på at det er utrolig viktig å være et engasjert fellesskap for å få til den viktige jobben sammen.

Sunniva Ørstavik er overbevist om at potensialet er der:

– Det er ikke nødvendigvis slik at NHF må få flere medlemmer enn i dag for å være levedyktig. Men jeg mener at potensialet for at folk skal engasjere seg i vår sak, er betydelig større nå enn for 20 år siden.

Leve av aktivitet

Generalsekretæren skal sette i gang et arbeid med å lage en strategi for hvordan NHF skal finansiere arbeidet framover.

– Jeg er ikke ansatt her bare fordi jeg har NHFs verdigrunnlag i mitt DNA. Det er også fordi jeg kan drive organisasjon og bidra til at vi har rammevilkår for å kunne gjøre jobben vår.

Lenge har Handikapforbundet kjempet for å beholde de såkalte kompensasjonsmidlene fra Norsk Tipping som var en kompensasjon for at organisasjonens spilleautomater ble forbudt. Men fra neste år er det slutt på denne ordningen. Ørstavik konstaterer at det er nye tider:

– Den tiden er forbi at vår primære inntektskilde er spill og forutsigbare tippemidler. Nå ligger den store muligheten i aktivitet. Det er heller ikke sånn at jo flere penger vi har, desto klokere blir vi. Jeg er vant til å jobbe i organisasjoner hvor 90 prosent av inntektene kom fra prosjektmidler. Og det skapte utrolig mye god aktivitet og viktige endringer i samfunnet.

Broderi på bordet hennes med teksten: Feil folk skammer seg.

GERILJABRODERI: Dekorasjon på møtebordet på generalsekretærens kontor. I bakgrunnen en plakat med Frihetsgudinnen – i rullestol.

Mer synlighet

Som tidligere generalsekretær i Rådet for psykisk helse, tidligere likestillings- og diskrimineringsombud og nå sist politisk rådgiver i Uloba – Independent Living Norge har Sunniva Ørstavik en CV som nærmest roper om å bli generalsekretær i Norges Handikapforbund. Men én av boksene mangler et kryss:

– Du er jo ikke funkis selv?

– Det stemmer. Jeg tenkte mye på det da jeg lurte på om jeg skulle søke jobben. Jeg hadde utrolig lyst på den. Men jeg tenkte samtidig at om det er en funksjonshemmet som får den foran meg, så er jeg glad.

Hun legger til at hun er veldig opptatt av representativitet, at organisasjonens politiske ledelse representerer gruppa. Det betyr ikke at hun takker nei til å diskutere universell utforming i Dagsnytt 18 om sjansen byr seg.

– Vårt hovedproblem i denne organisasjonen er å være synlig og å si tydelig ifra. Vi trenger alle krefter og muligheter for synlighet. Dette er enstemmig i min uformelle datainnsamling rundt i organisasjonen. Der tror jeg vi bare kan fyre løs en stund. Med de kreftene vi har.

Abonnement

Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014