NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
NHF Fredrikstad innkaller til årsmøte torsdag 17. mars 2022 kl.18.30 i Fredrikstad Helsesportlag sine lokaler.
 
Adresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad
Forretningsorden for årsmøtet 2022
 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle styrets årsberetning
Sak 9: Behandle lagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Vedta lagets budsjett
Sak 12: Foreta valg
Sak 13: Velge revisor
 
Forslag til årsmøtet må være NHF Fredrikstad i hende senest 08.03.2022. Forslag sendes til anne-ni2@online.no eller SMS 45 83 63 93.
 
Det er kun betalende medlemmer pr 31. desember 2021 som er stemmeberettiget på årsmøte.

I Fredrikstad er store deler av byrommet og sosiale fellesskap fortsatt utilgjengelig for mange.

https://www.dagsavisen.no/demokraten/debatt/2021/10/01/levemittliv-et-verktoy-for-mer-likestilling-i-fredrikstad/

I bystyrets møte 21. oktober skal plan for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2021–2028 (#LeveMittLiv) behandles.

Onsdag 29. september var saken til behandling i helse- og velferdsutvalget. Der valgte posisjonen (AP, MDG og Rødt) å gjøre noen små justeringer i planen etter innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse. Og i Rødt så lover vi å jobbe videre med innspillene fra rådet fram mot endelig behandling 21. oktober.

For Rødt er denne planen utrolig viktig. Den skal legge grunnlaget for videre arbeid med likestilling og inkludering i kommunen vår. Funksjonshemmede er den største minoritetsgruppen i Norge (ca. 17 prosent av befolkningen) og mange opplever systematisk diskriminering gjennom deler av, eller hele, livet. Dette går på alt fra synlig utestenging ved at lokaler ikke er universelt utformet, diskriminering i arbeidslivet, og til at man ikke får de tjenestene man har krav på.

Fredrikstads styringspartier har i sin plattform at vi ønsker å jobbe med å bli Norges mest likestilte kommune. Veien dit er lang. Veldig lang.

I Fredrikstad er store deler av byrommet og sosiale fellesskap fortsatt utilgjengelig for mange. Det er vanskelig å ta seg fram i deler av sentrum og lokalsentrene, flere restauranter og butikker er ikke rullestolvennlige. Av tjenestemottakerne i etat-tjenester til funksjonshemmede står 49 prosent uten arbeid eller aktivitet på dagtid. Etter en politisk bestilling som ble gjort for snart to (!) år siden står fortsatt mange av byens innbyggere uten viktige helsetilbud i form av varmtvannsbasseng. Dette selv om det ble fattet politisk vedtak om at det snarlig måtte på plass en midlertidig løsning på varmtvannsbassengkapasiteten mens helhetlig utredning ble gjennomført.

Vi vet ikke hvor mange barnehager, skoler eller boliger i Fredrikstad som er utilgjengelig for deler av befolkningen, men vi vet at det står flere i kø for botilbud og at valgmulighetene til funksjonshemmede er få. Etter at Unge Funksjonshemmede nylig publiserte en rapport om universell utforming av grunnskolen kan vi anta at også et stort antall skoler i Fredrikstad står til stryk.

Riksrevisjonens kom denne uken med en undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser, hvor konklusjonen er at mange familier ikke får den avlastningen de har krav på.

Med andre ord; det er mer enn nok for oss politikere å ta tak i. Et lite skritt på veien er å sikre gode planer og verktøy slik som #leveMittLiv forhåpentligvis blir. I arbeidet med planen har det vært temamøter, spørreundersøkelser og intervjuer. Vi politikere har også fått vedlagt til saken en del av innspillene som har kommet fra brukerorganisasjoner og rådet i møter med kommunen.

Allikevel er jeg overbevist om at det er mange synspunkter som ikke har kommet fram og at reaksjonene på planen som nå foreligger er mange. Derfor ønsker vi i Rødt å høre fra DEG.

Planen finner du ved å gå inn på fredrikstad.kommune.no og trykke på «politikk og planer» i menyen, for så å gå inn på møtekalenderen og klikke på datoen for siste møte i helse og velferd (29. september).

Rødt tar gjerne mot innspill direkte (du kan for eksempel kontakte meg på e-post), ellers vil vi oppfordre til at interesserte deltar i debatten i byens aviser. Skal vi nå de hårete (men helt selvfølgelige) politiske målene om likestilling som vi har satt oss, så må vi ha gode verktøy. Vi håper at planen for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bli et slikt verktøy.

Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en universelt utformet by innen 2025. Men nå krymper budsjettene med millioner.

– Det er et signal til byens funksjonshemmede om at vi er uteglemt og en aksept for det utenforskapet som mange opplever på grunn av fysiske hindringer.

Det sier Regionleder i Norges Handikapforbund i Oslo, Magnhild Sørbotten, til Avisa Oslo. For halvannen uke siden la byrådet fram forslag til budsjett for 2022. Støtten til et universelt utformet Oslo er på 43 millioner.

Det er en nedgang på 47 millioner fra i år og 127 millioner fra 2020.

– Det syns vi er alvorlig. For det er viktig at funksjonshemmede kan gå på samme skole som andre. Det er viktig for å ta grønne transportvalg, slik som andre blir oppfordret til å gjøre, sier Sørbotten.

1 2 3 9

Abonnement

Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014